دانلود پروژه پایتون

دانلود پروژه پایتون یا دانلود پروژه با زبان برنامه نویسی python با امکان دانلود فوری و سریع به همراه آموزش های کاربردی پروژه پایتون


  دانلود بازی حدس اعداد با استفاده از پایتون-سروسافت: کامپیوتر یک عدد تصادفی بین 1 تا 10 تولید می کند و کاربر باید آن را حدس بزند .در این پروژه هروقت که کاربر اجرا کننده برنامه، برنامه را اجرا می کند از او سوال می گردد که یک عدد از
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس,کارشناسی ارشد - فوق لیسانس,همه مقاطع سنی برنامه نویسی پایتون تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  دانلود کد پیداکردن اعداد فرد در یک لیست با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی فرد هستند را در خروجی چاپ کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد پیداکردن اعداد زوج در یک لیست با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی زوج هستند را در خروجی چاپ کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد اعداد با تعداد تکرار نامساوی n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی که تعداد تکرار آنها نامساوی n مرتبه یا نابرابر با n است
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد اعداد با تعداد تکرار n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه Python یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی که تعداد تکرار آنها برابر n مرتبه است یا به عبارتی n ب
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد اعداد با تعداد تکرار کمتر از n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی که تعداد تکرار آنها کمتر از n مرتبه است را پیدا کند. توج
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد اعداد با تعداد تکرار بیشتر از n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی که تعداد تکرار آنها بیشتر از n مرتبه است را پیدا کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد اعداد با تعداد تکرار بیشتر از دوبار در مجموعه با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی که تعداد تکرار آنها بیشتر از دوبار است را پیدا کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد موارد با تعداد تکرار زوج در مجموعه با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه یا لیستی از اعداد بگردد و اعدادی که تعداد تکرار آنها زوج است را پیدا کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد موارد با تعداد تکرار فرد در مجموعه با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده است که می تواند درون یک مجموعه از اعداد بگردد و اعدادی که تعداد تکرار آنها فرد است را پیدا کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد تفاضل دو مجموعه یا لیست با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آمادده تفاضل یا کم کردن دو مجموعه در زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان Python است. بصورت پیشفرض ما دو مجموعه a و مجموعه b در برنامه تعریف کرده ایم.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه تقسیم عنصرهای دو آرایه در پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه دو آرایه تعریف می کنید سپس عناصر هر سطر با هم تقسیم شده و سپس در یک آرایه جدید قرار داد
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه ضرب عنصرهای دو آرایه در پایتون-سروسافت: فایل اجرایی برنامه در یک فایل با پسوند py وجود دارد. و فایل سورس پروژه در فایل با پسوند txt قرار داده شده است. در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه تفریق عنصرهای دو آرایه در پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه دو آرایه تعریف می کنید سپس عناصر هر سطر با هم تفریق شده و سپس در یک آرایه جدید قرار داد
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه جمع عنصرهای دو آرایه در پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه دو آرایه تعریف می کنید سپس عناصر هر سطر با هم جمع شده و سپس در یک آرایه جدید قرار داده شد
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه جذر یک عدد در پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه یک عدد که در برنامه مشخص کرده ایم را مجذورش را در خروجی چاپ می کند.مثلا اگر عدد 64 باشد خروجی عدد 8
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه ایجاد یک نمونه از یک کلاس در پایتون-سروسافت: فایل اجرایی برنامه در یک فایل با پسوند py وجود دارد. و فایل سورس پروژه در فایل با پسوند txt قرار داده شده است. در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه چاپ اعداد 1 تا 5 با حلقه while در پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه با استفاده از حلقه whileاعداد 1 تا 5 را در خروجی چاپ می کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه بررسی بزرگتر یا مساوی بودن دو عدد با پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر دو عدد را از ورودی می گیرد اگر a و b مساوی بودند پیام می دهد دو عدد م
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه ادغام دو لیست درون هم و چاپ نتیجه در پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر دو لیست را درون هم ادغام می کند و در خروجی نتیجه را چاپ می کند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه افزودن اطلاعات یک لیست به لیست دیگر و چاپ دو لیست با پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر اطلاعات یک لیست را به لیست دیگر اضافه می کند و در خروج
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه مرتب سازی توسط تابع دلخواه با پایتون-سروسافت: پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود. در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر اعداد را توسط تابع دلخواه مرتب می ک
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه مرتب سازی اعداد در یک لیست با پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر اعدادی که در یک لیست هستند را مرتب می کند و در خروجی چاپ می شوند.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه پیدا کردن اعداد بزرگتر از پنج بین 0 تا 10 و افزودن به لیست در پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.تمامی اعداد بین صفر تا ده چک می شوند اگر بزرگتر از پنج بودند به
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه پیدا کردن اعداد کمتر از پنج بین 0 تا 10 و افزودن به لیست در python-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.تمامی اعداد بین صفر تا ده چک می شوند اگر کمتر از پنج بودند به لیست
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه بررسی یک عنصر با یک کلمه خاص در لیست با پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر اونایی که داخل اسمشون a باشد به لیست جدید اضافه می کند و در خروجی چ
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه تقسیم دو عدد در python-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر پس از اینکه پروژه را اجرا کرد پیام تقسیم دو عدد ظاهر می شود و برنامه منتظر می ماند تا کاربر
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه ضرب دو عدد در python-سروسافت: فایل اجرایی برنامه در یک فایل با پسوند py وجود دارد. و فایل سورس پروژه در فایل با پسوند txt قرار داده شده است. در این پروژه کاربر پس از اینکه پروژه را اجرا کرد پیام ضرب دو عدد ظاهر می شود
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه تفریق دو عدد در python-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر پس از اینکه پروژه را اجرا کرد پیام تفریق دو عدد ظاهر می شود برنامه منتظر می ماند تا کاربر ا
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه جمع دو عدد در python-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر پس از اینکه پروژه را اجرا کرد پیام جمع دو عدد ظاهر می شود برنامه منتظر می ماند تا کاربر اینتر
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه مقایسه دو عدد در python-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه کاربر با استفاده از کدهای پایتون دو عدد را با هم مقایسه می کند و عدد 6 بزرگتر از عدد 3 است را د
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه نمایش پیام با پایتون-سروسافت: در این پروژه که با استفاده از برنامه نویسی پایتون یا python نوشته شده است.در این پروژه پس از اینکه کاربر پروژه را اجرا کرد یک پیام برای او ظاهر می شود و برنامه منتظر می ماند تا کاربر ای
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد جمع عناصر یک مجموعه با زبان برنامه نویسی پایتون-سروسافت: این پروژه برنامه نویسی سورس کد جمع عناصر یک مجموعه ثابت می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان برنامه نویسی Python نوشته شده است.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد افزودن ستاره به سمت راست یک عدد در صورت کم بودن طول رشته با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه برنامه نویسی سورس کد افزودن ستاره به سمت راست یک عدد می باشد، طول رشته را خود کاربر مشخص می کند که با استفاده از زبان برنامه نوی
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد افزودن صفر اضافی به یک عدد با زبان برنامه نویسی پایتون-سروسافت: این پروژه برنامه نویسی سورس کد افزودن صفر اضافی به سمت راست یک عدد می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون یا زبان برنامه نویسی Python نوشته شده
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد افزودن یک کاراکتر به سمت راست یک عدد در صورت کم بودن طول رشته با زبان پایتون-سروسافت: این پروژه برنامه نویسی سورس کد افزودن یک کاراکتر خاص به سمت راست یک عدد می باشد، طول رشته را خود کاربر مشخص می کند، کاراکتر اضافه شده
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد افزودن صفر اضافی به سمت راست یک عدد با زبان برنامه نویسی پایتون-سروسافت: این پروژه برنامه نویسی سورس کد افزودن صفر اضافی به سمت راست یک عدد می باشد، طول عدد را خود کاربر مشخص می کند که با استفاده از زبان برنامه نویسی پا
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد محاسبه زمان اجرای یک دستور با زبان برنامه نویسی پایتون-سروسافت: در این پروژه هروقت که کاربر اجرا کننده برنامه، برنامه را اجرا می نماید یک تابع نوشته شده است که یک عدد برای n به عنوان ورودی می گیرد و سپس یک حلقه به انداز
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد اعتبارسنجی و تشخیص صحت یک ip با زبان برنامه نویسی پایتون-سروسافت: در این پروژه هروقت که کاربر اجرا کننده برنامه، برنامه را اجرا می نماید از او درخواست می شود که یک ip را وارد کند، پس از اینکه آی پی را وارد کرد و enter
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
این صفحه چه چیزی را نشان می دهد؟

دانلود پروژه پایتون یا دانلود پروژه با زبان برنامه نویسی python با امکان دانلود فوری و سریع به همراه آموزش های کاربردی پروژه پایتون